nt.ar— permalink: TehnilineKirjeldus —

Mõned autentimismeetodid võivad olla veel arenduses või kasutatavad ainult testkeskkonnas. Vt uudised.

Tehniline kirjeldus

v 1.12, 27.04.2020

1 Ülevaade

Käesolev dokument määratleb autentimisteenuse TARA tehnilised omadused ja annab soovitusi klientrakenduse e-teenusega liidestamiseks.

Autentimisteenus TARA on Riigi Infosüsteemi Ameti poolt pakutav teenus, millega asutus saab oma e-teenusesse lisada erinevate autentimismeetodite toe:

Tehniline kirjeldus on suunatud TARA liidestajatele (arendajatele). Lugejalt eeldame HTTP protokolli tundmist. Kasulik, kuid mitte vajalik on OpenID Connect või OAuth 2.0 kogemus. Lugeja peab olema valmis vajadusel hankima lisateavet OpenID Connect protokolli originaaltekstist [Core].

Kui leiate vea või soovite midagi küsida, siis palun pöörduge meie kasutajatoe poole: help@ria.ee.

Tehnilises kirjelduses on püütud järgida ühtset terminoloogiat. Sõnaseletusi leiab sonastikust ja viidatud materjalides. Arvestama peab, et OpenID Connect, OAuth 2.0 jm mõistesüsteemid ei ole ideaalselt ühtlustatud. Näiteks, TARAga liidestuvat, e-teenust pakkuvat asutuse infosüsteemi nimetame siin “klientrakenduseks”. OAuth ja mõneski muus kontekstis on klientrakendus aga “teenusepakkuja” (service provider).

1.1 OpenID Connect

Autentimisteenus TARA põhineb OpenID Connect protokollil (Viited, [Core]), mis omakorda tugineb OAuth 2.0 protokollile. OpenID Connect ja OAuth 2.0 on ulatuslikud, paljude võimalustega standardid.

TARA-s on nimetatud protokollidest valitud TARA kasutusjuhtudele vajalikud kasutusvood ja omadused ning tehtud mõned kohandused. Peamised valikud ja kohandused OpenID Connect täisprotokolliga võrreldes on järgmised:

TARA edasiarendamisel - mis toimub lähtudes TARA kasutajate vajadustest ja võimalustest neid kvaliteetselt rahuldada, hoides teenuse lihtsa ja fokusseerituna - ei ole võimatu, et võimalused laienevad.

1.2 Siseriiklik ja piiriülene autentimine

TARA võimaldab nii siseriiklikku kui ka piiriülest autentimist. See tähendab, et autentida saab nii eestlase (Eesti e-identimissüsteemi - ID-kaardi, mobiil-ID jms kasutaja) kui ka välismaalase (EL teise liikmesriigi e-identimissüsteemi kasutaja).

eIDASe kontekstis teostab TARA kasutusvood “Eestlase autentimine Eesti e-teenuses” ja “Eesti e-teenust kasutava välismaalase autentimine” (joonis 1). Sh on võimalik välismaalase autentimist Eesti e-teenuse jaoks kasutada nii, et TARA kasutajaliidest kasutajale ei kuvata vaid kasutaja suunatakse otse välisriigi autentimisteenusesse (loe automaatse suunamise kohta p4.1.3)

Joonis 1. Siseriiklik ja piiriülene autentimine

2 Autentimisprotsess kasutaja vaatest

1 Kasutaja on e-teenust osutavas klientrakenduses.

2 Klientrakendus suunab kasutaja TARA-teenusesse (sirviku ümbersuunamiskorralduse abil)

3 Kasutajale avaneb autentimismeetodi valiku kuva. Siin võib kasutaja:

4 Mobiil-ID-ga autentimine

5 ID-kaardiga autentimine

6 Piiriülene (eIDAS-) autentimine

NB! eIDAS autentimise korral on võimalik sihtriigi valik teha ka otse TARA-ga liidestunud infosüsteemis ning saata soovitud riigi kood autentimispäringuga. Sellisel juhul kasutajale TARA kasutajaliidest ei kuvata ja tehakse automaatne edasisuunamine läbi eIDAS taristu otse välisriigi autentimisteenusesse, kus kasutaja autendib end välisriigi autentimisvahendiga. Eduka autentimise korral (ning kui välisriigi autentimisvahendi tase on piisav) edasi samm 9

7 Pangalingiga autentimine

8 Smart-ID’ga autentimine

9 Autenditud kasutaja

10 Veateate lehelt

11 Lisaks on kasutajal võimalik:

3 Autentimisvoog tehnilises vaates

Kirjeldame detailselt suhtluse sirviku, klientrakenduse serverikomponendi ja TARA serverikomponendi vahel.

Need kolm osapoolt suhtlevad HTTP päringute ja vastuste abil.

Käime läbi peamised päringud ja nende vastused (joonis 2).

Joonis 2. Autentimispäring

Voog algab sirvikust. Klientrakendusest on sirvikusse laetud leht, millel kasutaja saab vajutada “Logi sisse” või alustada autentimist muul viisil.

Kasutaja nupuvajutuse tulemusena saadab sirvik klientrakendusele (täpsemalt klientrakenduse serverikomponendile) HTTP päringu 1a. Klientrakendus võib autentimist alustada ka ise, kasutaja muu toimingu peale.

Klientrakendus koostab autentimispäringu. Autentimispäringu koosseis on kirjeldatud eraldi jaotises allpool. Klientrakendus saadab sirvikusse päringuvastuse 1b. Päringuvastus sisaldab HTTP ümbersuunamiskorraldust (redirect) ja autentimispäringut.

Sirvik täidab ümbersuunamiskorralduse. See toimub nii, et sirvik võtab päringuvastusest 1b autentimispäringu ja saadab selle TARA serverikomponendile, päringuna 2a.

TARA serverikomponent, saades autentimispäringu 2a, koostab autentimismeetodi valiku lehe ja saadab selle päringuvastusena 2b sirvikusse.

Kasutajale kuvatakse autentimismeetodite valiku leht. Jätkame voo kirjeldamisega joonisel 3.

Joonis 3. Tagasisuunamispäring

Kasutaja valib autentimismeetodi. Valik edastatakse TARA serverikomponendile HTTP päringuga 3a.

Järgneb autentimisdialoog, vastavalt kasutaja poolt valitud autentimismeetodile. Autentimisdialoogis võidakse sirviku ja TARA serverikomponendi vahel vahetada mitmeid sõnumeid ja teha mitmeid ümbersuunamisi. Näiteks piiriülese autentimise korral saadetakse kasutaja mitmete ümbersuunamistega välisriigi autentimisteenusesse. Neid päringuid ja vastuseid tähistame joonisel “…”.

Autentimisdialoog jõuab lõpule ja kasutaja on vaja suunata tagasi klientrakendusse.

TARA serverikomponent saadab sirvikusse HTTP päringuvastuse 3b, milles on ümbersuunamiskorraldus kasutaja tagasisuunamiseks klientrakendusse.

Sirvik täidab ümbersuunamiskorralduse 3b, saates klientrakenduse serverikomponendile HTTP päringu 4a (tagasisuunamispäringu).

Tagasisuunamispäringus sisaldub autentimise tulemus (isik tuvastati või mitte). Tagasisuunamispäring on täpsemalt kirjeldatud eraldi jaotises allpool.

TARA roll võiks sellega lõppeda. OpenID Connect otsevoo (implicit flow) puhul lõpebki. Kuid TARA-s on kasutusel otsevoost mõneti turvalisemaks peetav volituskoodi voog (authorization flow). Volituskoodi voo korral ei saada autentimisteenus tagasisuunamispäringus autentimise tulemust täielikult, vaid ainult volituskoodi (authorization token).

Volituskood lunastatakse autenditud isiku isikukoodi, nime jm isikuandmete vastu eraldi päringu tegemisega TARA serverikomponendi poole (joonis 4).

Joonis 4. Identsustõendipäring

Klientrakenduse serverikomponent saadab TARA serverikomponendile identsustõendipäringu 5a. Identsustõendipäringus esitab klientrakendus tagasisuunamispäringus saadud volituskoodi. Klientrakendus tõendab oma ehtsust, lisades päringusse salasõna (client secret). Identsustõendipäring on nn backend-päring - see ei käi läbi sirviku.

TARA serverikomponent, saades identsustõendipäringu 5a, kontrollib salasõna ja väljastab vastuses 5b identsustõendi. Identsustõend sisaldab andmeid autentimise fakti (autentimise ajamoment, autentimismeetod) ja tuvastatud isiku kohta (isikukood, ees- ja perekonnanimi, piiriülese autentimise korral ka eraldi sünniaeg jm andmed). TARA serverikomponent allkirjastab identsustõendi. Identsustõend on täpsemalt kirjeldatud eraldi jaotises allpool.

Klientrakendus saab identsustõendi (5b). Rünnete vältimiseks peab klientrakendus kontrollima, et identsustõend on tõesti TARA poolt välja antud, klientrakendusele suunatud ja ajaliselt kehtiv.

Sellega on autentimine tehtud. Klientrakendus teab nüüd kasutaja isikut.

Tavaliselt loob klientrakendus seejärel kasutajaga seansi. Seansi loomine ei puutu enam TARA kompetentsi.

Klientrakendus saadab sirvikusse HTTP vastuse 4b, näiteks lehe “Sisse logitud”.

4 Päringud

4.1 Autentimispäring

Autentimispäring on HTTP GET päring, millega kasutaja suunatakse klientrakendusest TARA-sse autentima.

Autentimispäringu näide (URL-i query-osa on loetavuse huvides jagatud mitmele reale):

GET https://tara.ria.ee/oidc/authorize?

redirect_uri=https%3A%2F%2Feteenindus.asutus.ee%2FCallback&
scope=openid&
state=hkMVY7vjuN7xyLl5&|
response_type=code&
client_id=58e7ba35aab5b4f1671a

Autentimispäringu elemendid:

URL-i element kohustuslik näide selgitus
protokoll, host ja tee (path) jah https://tara.ria.ee/oidc/authorize /authorize on TARA-teenuse OpenID Connect-kohane autentimisotspunkt (termin ‘autoriseerimine’ pärineb alusprotokollist OAuth 2.0).
redirect_uri jah redirect_uri=https%3A%2F%2F eteenus.asutus.ee%2Ftagasi Tagasisuunamis-URL. Tagasisuunamis-URL-i valib asutus ise. Tagasisuunamis-URL võib sisaldada query-osa.

Vajadusel kasutada URLi kodeerimist.

URI-i fragmendi osa (# märk ja sellele järgnev osa) kasutamine ei ole lubatud.
scope jah scope=openid

scope=openid%20eidas

scope=openid%20idcard%20mid
Autentimise skoop.

openid on kohustuslik (seda nõuab OpenID Connect protokoll).

Skoopidega idcard, mid, banklink, smartid, eidas (ja eidasonly) saab nõuda, et kasutajale näidatakse ainult soovitud autentimismeetodeid. Vt jaotis 4.1.3 Autentimismeetodite valikuline kasutus.

Skoobiga email saab nõuda, et identsustõendis väljastatakse kasutaja e-postiaadress. Vt jaotis 4.1.2 E-postiaadressi küsimine.

Piiriülesel autentimisel saab kasutada lisaskoope sihtriigi valiku täpsustamiseks, et kasutaja suunata otse välisriigi autentimisteenusesse või täiendavate isikuandmete pärimiseks (vt jaotis 4.1.3 ja 4.1.1).

Mitme skoobi kasutamisel tuleb skoobid eraldada tühikutega. Tühik esitatakse seejuures URL-kodeeringus (%20) (RFC 3986). Skoobi väärtused on tõstutundlikud. Tundmatuid väärtuseid ignoreeritakse.
state jah state=hkMVY7vjuN7xyLl5 Võltspäringuründe (cross-site request forgery, CSRF) vastane turvakood. state moodustamise ja kontrollimise kohta vt lähemalt jaotis “Võltspäringuründe vastane kaitse”.
response_type jah response_type=code Määrab autentimise tulemuse serverile edastamise viisi. Toetatud on volituskoodi viis (OpenID Connect protokolli authorization flow), selle tähiseks on väärtus code.
client_id jah client_id=58e7... Rakenduse identifikaator. Rakenduse identifikaatori annab RIA asutusele klientrakenduse registreerimisel autentimisteenuse kasutajaks.
locale ei locale=et Kasutajaliidese keele valik. Toetatakse keeli et, en, ru. Vaikimisi on kasutajaliides eesti keeles. Kasutaja saab keelt ise valida.

Märkus. Parameetrit toetatakse kuni juuli 2019 lõpuni.
ui_locales ei ui_locales=et Kasutajaliidese keele valik. Toetatakse keeli et, en, ru. Vaikimisi on kasutajaliides eesti keeles. Kasutaja saab keelt ise valida. Märkus. Parameetrit toetatakse alates jaan 2019 lõpust.
nonce ei fsdsfwrerhtry3qeewq Taasesitusründeid vältida aitav unikaalne parameeter, vastavalt protokollile (Viited, [Core], jaotis 3.1.2.1. Authentication Request). Parameeter nonce ei ole kohustuslik.
acr_values ei acr_values=substantial Piiriüleselt autentimisvahendilt nõutav minimaalne eIDAS autentimistase1 .

Parameeter rakendub ainult piiriülese autentimise korral. Teiste autentimismeetodite korral parameetrit ignoreeritakse. Lubatud on määrata üks väärtus järgmisest loetelust: low (madal), substantial (märkimisväärne), high (kõrge). Kui määramata, siis vaikimisi substantial (märkimisväärne).

Parameetri kasutamisel kontrollida TARA-lt saadud identsustõendis acr väite vastavust nõutud minimaalsele tasemele (vt jaotis 5.1 Identsustõendi kontrollimine).

1 Autentimistase on e-identimissüsteemile määratud usaldusväärsuse tase, millest on teisi liikmesriike teavitatud, vastavalt eIDAS määruse nõuetele (loe autentimistasemete kohta rohkem siit).

4.1.1 Atribuutide küsimine välismaalase kohta

Välismaalase autentimisel suunab TARA välismaalase tema koduriigi autentimisteenusesse. Euroopa Komisjoni määrusega on riigid kokku leppinud, et teise riigi autentimisteenus on alati kohustatud väljastama füüsilise isiku kohta neli atribuuti: 1) eesnimi; 2) perekonnanimi; 3) sünniaeg; 4) isikukood vm identifikaator.

Füüsilise isiku autentimise korral tagastatakse TARAs alati nn kohustuslikud atribuudid (eesnimi, perenimi, sünniaeg ja isiku identifikaator). Täiendavate lisaatribuutide pärimist ning juriidilise isiku autentimist läbi TARA hetkel ei toeta.

4.1.2 E-postiaadressi küsimine

Skoobiga email saab nõuda, et identsustõendis väljastatakse kasutaja e-postiaadress. See võimalus on suunatud asutustele, kelle klientrakendus nõuab kasutaja autentimisel e-postiaadressi kindlakstegemist. Skoop email tuleb lisada põhiskoobile openid. Identsustõendis väljastatakse väited (claims) email ja email_verified. Näiteks:

"sub": "EE60001019906",
"email": "60001019906@eesti.ee",
"email_verified": false

Väite email väärtus loetakse kasutaja autentimissertifikaadi SAN laiendist (RFC822 tüüpi Subject Alternative Name väljast). E-postiaadress väljastatakse ainult juhul, kui kasutaja autenditakse Eesti ID-kaardiga. Klientrakenduses tuleb kindlasti arvestada, et kasutaja ei tarvitse olla oma e-posti suunanud - s.t sellel aadressil saadetud kiri ei tarvitse kasutajani jõuda.

Väite email_verified väärtus on alati false. See tähendab, et TARA ei kontrolli ega väljasta teavet, kas kasutaja on oma eesti.ee e-postiaadressi suunanud või mitte. (Vastav funktsionaalsus võib lisanduda tulevikus).

4.1.3 Autentimismeetodite valikuline kasutus

Vaikimisi kuvatakse kasutajale kõik toetatud autentimismeetodid. Soovi korral on kuvatavaid autentimisvalikuid võimalik juhtida scope parameetri väärtuste abil. Sobivaid autentimismeetodeid on võimalik kombineerida, koostades loetelu soovitud autentimismeetoditest (lubatud väärtuste nimekiri on toodud tabelis 1).

Autentimismeetodite valikulise kasutuse korral on täiendava turvameetmena vajalik identsustõendis amr väite kontroll (loe ka jaotis 5.1 Identsustõendi kontrollimine).

Tabel 1 - autentimisvalikute kuvamine

Parameetri scope väärtus Selgitus
idcard Eesti ID-kaardiga autentimise lubamine
mid Mobiil-ID autentimise lubamine
banklink Pangalinkide valiku lubamine
smartid Smart-ID autentimise lubamine
eidas Piiriülese autentimise valiku lubamine
eidasonly Ainult piiriülese autentimise valiku lubamine.

NB! eidasonly kasutuse korral ignoreeritakse alati kõiki ülejäänud autentimisvalikute eelistusi.
eidas:country:xx Piiriülese autentimise riik, töötab ainult koos eidasonly autentimisvalikuga. Lubatud skoopide nimekiri on teenuseteabe otspunktis.

Näide 1: Kõik autentimismeetodid scope=openid

Näide 2: Ainult ID-kaardi ja Mobiil-ID kasutus scope=openid%20idcard%20mid

Näide 3: Ainult piiriülene autentimine scope=openid%20eidas

Näide 4: Piiriülene autentimine ilma TARA kasutajaliideses riigi valikuta. Riikide nimekiri valitakse autentimist alustanud infosüsteemis. scope=openid%20eidasonly%20eidas%3Acountry%3Abe

4.2 Tagasisuunamispäring

Tagasisuunamispäring on HTTP GET päring, millega kasutaja suunatakse autentimise järel TARA-st tagasi klientrakendusse.

Tagasisuunamine tehakse klientrakenduse poolt autentimispäringus kaasa antud naasmisaadressile. Tagasisuunamispäringus edastab TARA klientrakendusele volituskoodi (authorization code), mille alusel klientrakendus pärib (eraldi päringuga) TARA-lt autenditud isiku isikukoodi, nime jm atribuudid. Tehniliselt tehakse tagasisuunamine HTTP redirect-päringuga.

Tagasisuunamispäringu näide:

HTTP GET https://eteenus.asutus.ee/tagasi?
code=71ed5797c3d957817d31&
state=OFfVLKu0kNbJ2EZk

Tagasisuunamispäringu elemendid:

URL-i element näide selgitus
protokoll, host ja tee (path) https://eteenus.asutus.ee/tagasi Ühtib autentimispäringus saadetud redirect_uri väärtusega.
code code=71ed579... Volituskood (authorization code) on ühekordne “lubatäht” identsustõendi saamiseks.
state state=OFfVLKu0kNbJ2EZk Võltspäringuründe vastane turvakood. Autentimispäringus saadetud turvakood peegeldatakse tagasi. state moodustamise ja kontrollimise kohta vt lähemalt jaotis “Võltspäringuründe vastane kaitse”.

Veateade tagasisuunamispäringus. Kui TARA ei suutnud autentimispäringut töödelda - päring kas oli vigane või tekkis muu viga, siis saadab TARA tagasisuunamispäringus veakoodi (URL-i parameeter error) ja veakirjelduse (URL-i parameeter error_description).

TARA lähtub veakoodide tagastamisel OpenID Connect standardist (loe võimalike veakoodide kohta siit ja siit) ja veakirjelduse tekst esitatakse alati inglisekeelsena.

Tagastatakse ka state, kuid volituskoodi (code) ei saadeta. Nt:

HTTP GET https://eteenus.asutus.ee/tagasi?
error=invalid_scope&
error_description=Required+scope+%3Copenid%3E+not+provided.+
TARA+do+not+allow+this+request+to+be+processed&
state=qnYY56Ra8QF7IUzqvw+PPLzMKoHtQkuUWbV/wcrkvdU=

Tagasisuunamispäringu vigade korral on tavaliselt probleem liidestuses ja error_description parameetris esitatavat veakirjeldust ei ole vaja otse kasutajale kuvada. Klientrakenduses tuleks kontrollida, kas saadeti veakood.

Autentimise katkestamine. Kasutaja võib e-teenusesse tagasi pöörduda ka ilma autentimismeetodit valimata ja autentimist läbi tegemata (link “Tagasi teenusepakkuja juurde”). See võimalus on mõeldud juhuks, kui kasutaja vajutas klientrakenduses “Logi sisse”, kuid tegelikult ei soovi sisse logida. Teenusega liitumise taotluses peab asutus RIA-le teada andma URL-i, kuhu kasutaja “Tagasi teenuspakkuja juurde” vajutamisel suunatakse. NB! OpenID Connect protokolli kohane tagasisuunamis-URL ja siin nimetatud URL on erineva tähendusega.

4.3 Identsustõendipäring

Identsustõendipäring on HTTP POST päring, millega klientrakendus pärib TARA serverilt identsustõendi (ID token).

Identsustõendipäringu näide (HTTP POST päringu keha on loetavuse huvides jagatud mitmele reale):

POST /token HTTP/1.1
Host: tara.ria.ee/oidc/token
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Authorization: Basic czZCaGRSa3F0MzpnWDFmQmF0M2JW

grant_type=authorization_code&
code=SplxlOBeZQQYbYS6WxSbIA&
redirect_uri=https%3A%2F%2eteenus.asutus.ee%2Ftagasi

Identsustõendipäringus tuleb esitada salasõna. Selleks tuleb päringusse lisada Authorization päis (request header), väärtusega, mis moodustatakse sõnast Basic, tühikust ja Base64 kodeeringus stringist <client_id>:<client_secret> (vt RFC 2617 HTTP Authentication: Basic and Digest Access Authentication, jaotis 2 Basic Authentication Scheme).

HTTP POST päringu keha peab olema esitatud OpenID Connect protokolli kohaselt serialiseeritud kujul.

Päringu kehas tuleb esitada järgnevad parameetrid:

POST päringu keha element näide selgitus
protokoll, host ja tee https://tara.ria.ee/oidc/token  
grant_type grant_type=authorization_code Protokollikohane nõutav väärtus authorization_code.
code code=Splx... Autentimisteenuselt saadud volituskood.
redirect_uri redirect_uri=https%3A%2F Autentimispäringus saadetud ümbersuunamis-URI.

4.3.1 Identsustõend

TARA server kontrollib, et identsustõendit küsiv klientrakendus on TARAs registreeritud. Seejärel väljastab päringu vastuses (HTTP response body) identsustõendi.

Päringu vastus on JSON-struktuur, milles on neli elementi (vt järgnev tabel).

element selgitus
access_token OAuth 2.0 pääsutõend. Pääsutõendiga saab klientrakendus pärida userinfo otspunktist autenditud isikut kirjeldavad andmed.

TARA väljastab küll pääsutõendi, kuid soovitame pääsutõendit kasutada ainult siis, kui nn “karbitoote” liidestamisel ei ole võimalust kasutada identsustõendit (vt allpool). Kõik autenditud isikut kirjeldavad andmed väljastatakse juba identsustõendis. Identsustõendi kasutamine on eelistatud ja ka teoreetiliselt turvalisem, kuna identsustõend on allkirjastatud, userinfo otspunkti väljund aga mitte
token_type Väärtusega bearer. OAuth 2.0 pääsutõendi tüüp
expires_in OAuth 2.0 pääsutõendi aegumiskestus
id_token identsustõend. Veebitõend esitatakse nn kompaktselt serialiseeritud kujul (vt JWS Compact Serialization)

Identsustõend on TARA poolt väljastatav tõend autentimise fakti kohta.

Identsustõend väljastatakse veebitõendi (JSON Web Token, JWT) vormingus.

Identsustõend on alati allkirjastatud.

Näide (identsustõendi sisu e payload):

{
 "jti": "0c597356-3771-4315-a129-c7bc1f02a1b2",
 "iss": "https://tara-test.ria.ee",
 "aud": "TARA-Demo",
 "exp": 1530295852,
 "iat": 1530267052,
 "nbf": 1530266752,
 "sub": "EE60001019906",
 "profile_attributes": {
  "date_of_birth": "2000-01-01",
  "family_name": "O’CONNEŽ-ŠUSLIK TESTNUMBER",
  "given_name": "MARY ÄNN"
 },
 "amr": [
  "mID"
 ],
 "state": "1OnH3qwltWy81fKqcmjYTqnco9yVQ2gGZXws/DBLNvQ=",
 "nonce": "",
 "at_hash": "X0MVjwrmMQs/IBzfU2osvw=="
}

Identsustõendis väljastatakse järgmised väited (claims).

identsustõendi element (väide) näiteväärtus, selgitus
jti (JSON Token Identifier) 0c597356... - identsustõendi identifikaator
iss (Issuer) https://tara.ria.ee - tõendi väljastaja (TARA-teenus); testteenuse puhul https://tara-test.ria.ee
aud (Audience) TARA-Demo - autentimist küsinud infosüsteemi ID (kasutaja autentimisele suunamisel määratud client_id välja väärtus)
exp (Expires) 1530295852 - tõendi aegumisaeg, Unix epoch vormingus
iat (Issued At) 1530267052 - tõendi väljaandmisaeg, Unix epoch vormingus
nbf (Not Before) 1530266752 - tõendi kehtivuse algusaeg, Unix epoch vormingus
sub (Subject) EE60001019906 - autenditud kasutaja identifikaator (isikukood või eIDAS identifikaator) koos kodaniku riigikoodi eesliitega (riigikoodid vastavalt ISO 3166-1 alpha-2 standardile)
profile_attributes autenditud isikut kirjeldavad andmed
profile_attributes
.date_of_birth
2000-01-01 - autenditud kasutaja sünnikuupäev ISO_8601 formaadis. Tagastatakse ainult Eesti isikukoodiga isikute puhul ning eIDAS autentimisel
profile_attributes
.given_name
MARY ÄNN - autenditud kasutaja eesnimi (testnimi, valitud täpitähtede sisalduvuse pärast)
profile_attributes
.family_name
O’CONNEŽ-ŠUSLIK - autenditud kasutaja perekonnanimi (testnimi, valitud täpitähtede jm eritärkide sisalduvuse pärast)
profile_attributes
_translit
Sisaldab JSON objekti ladina tähestikus profiiliatribuutidest (vt allpool translitereerimine.). Väärtustatud ainult eIDAS autentimisel
amr (Authentication Method Reference) mID - kasutaja autentimiseks kasutatud autentimismeetod. Võimalikud väärtused: mID - mobiil-ID, idcard - Eesti ID-kaart, eIDAS - piiriülene, banklink - pangalink, smartid - Smart-ID
state abcdefghijklmnop - turvaelement. Autentimispäringu state parameetri väärtus.
nonce qrstuvwxyzabcdef - turvaelement. Autentimispäringu nonce parameetri väärtus. Väärtustatud ainult juhul kui autentimispäringus saadeti nonce parameeter.
acr (Authentication Context Class Reference) high - autentimistase, vastavalt eIDAS tasemetele. Võimalikud väärtused: low (madal), substantial (märkimisväärne), high (kõrge). Elementi ei kasutata, kui autentimistase ei kohaldu või pole teada
at_hash X0MVjwrmMQs/IBzfU2osvw== - pääsutõendi räsi. TARA-s ei kasutata
email 60001019906@eesti.ee - kasutaja e-postiaadress. Väljastatakse ainult Eesti ID-kaardiga kasutaja autentimisel. Loetakse kasutaja autentimissertifikaadi SAN laiendist (RFC822 tüüpi Subject Alternative Name väljast)
email_verified false - tähendab, et e-postiaadressi kuulumine kasutajale on tuvastatud. TARA väljastab alati väärtuse false. See tähendab, et TARA ei kontrolli ega väljasta teavet, kas kasutaja on oma eesti.ee e-postiaadressi suunanud või mitte.

Identsustõend võib sisaldada muid OpenID Connect protokolli kohaseid välju, kuid neid teenuses ei kasutata.

Klientrakendus peab identsustõendile järgi tulema kohe tagasisuunamispäringu saamisel. Kui identsustõendit ei pärita 30 sekundi jooksul, siis volituskood (authorization code) aegub ja autentimisprotsessi tuleb korrata.

4.4 Kasutajainfopäring

Kasutajainfopäring võimaldab kehtiva OAuth 2.0 pääsutõendi alusel küsida infot autenditud kasutaja kohta. Päring peab olema esitatud HTTP GET meetodil. Kehtiva pääsutõendi korral väljastatakse JSON vormingus vastus.

Pääsutõend tuleb esitada kasutajainfot väljastavale otspunktile Bearer Token meetodil HTTP päises (soovituslik) või URLi parameetrina.

Näide 1 - pääsutõendi edastamine Authorization päises:

GET /oidc/profile HTTP/1.1
Host: tara.ria.ee
Authorization: Bearer AT-20-qWuioSEtFhYVdW89JJ4yWvtI5SaNWep0

Näide 2 - pääsutõendi edastamine access_token parameetrina :

GET /oidc/profile?access_token=AT-20-qWuioSEtFhYVdW89JJ4yWvtI5SaNWep0 HTTP/1.1
Host: tara.ria.ee

Kehtiva pääsutõendi korral väljastatakse JSON vormingus vastus.

Näide:

{
 "amr": [
  "mID"
 ],
 "date_of_birth": "2000-01-01",
 "family_name": "O’CONNEŽ-ŠUSLIK TESTNUMBER",
 "given_name": "MARY ÄNN",
 "sub": "EE60001019906",
 "auth_time": 1550735597
}

Vastuses esitatavad väited väljastatakse identsustõendi alusel.

json element (väide) väljastamine kohustuslik selgitus
auth_time jah Kasutaja eduka autentimise ajahetk. Unix epoch vormingus
sub (Subject) jah Vormingult ja tähenduselt sama, mis sub identsustõendis
given_name jah Vormingult ja tähenduselt sama, mis profile_attributes.given_name identsustõendis
family_name jah Vormingult ja tähenduselt sama, mis profile_attributes.family_name identsustõendis
amr jah Vormingult ja tähenduselt sama, mis amr identsustõendis
date_of_birth ei 1 Vormingult ja tähenduselt sama, mis profile_attributes.date_of_birth identsustõendis
email ei 1 Vormingult ja tähenduselt sama, mis email identsustõendis
email_verified ei 1 Vormingult ja tähenduselt sama, mis email_verified identsustõendis
acr ei 1 Vormingult ja tähenduselt sama, mis acr identsustõendis

1 Väljastatakse ainult juhul, kui antud väide on esitatud ka identsustõendis.

Vigade käsitlemine

Juhul kui kasutajainfo otspunktile esitatav pääsutõend puudub või on aegunud tagastatakse veakood ja lühikirjeldus WWW-Authenticate päises vastavalt OpenID Connect Core 1.0 spetsifikatsioonile

Näide:

HTTP/1.1 401 Unauthorized
WWW-Authenticate: Bearer error="invalid_token",error_description="The access token has expired"

5 Turvatoimingud

5.1 Identsustõendi kontrollimine

Klientrakendus peab identsustõendit kindlasti kontrollima. Teostada tuleb kõik protokollikohased (OpenID Connect ja selle alusprotokoll OAuth 2.0) kontrollid.

Kontrollida tuleb:

Lähemalt nendest kontrollidest allpool. Vajadusel saate täpsemat teavet OpenID Connect ja OAuth 2.0 protokollikirjeldustest.

Allkirja kontrollimine. Identsustõend väljastatakse autentimisteenuse TARA poolt allkirjastatult. Allkiri vastab JWT standardile.

Allkirjaalgoritmina kasutab TARA RS256. Klientrakendus peab suutma vähemalt selle algoritmiga antud allkirja kontrollida. Allkirja kontrollimine on otstarbekas teostada standardse JWT teegiga, mis toetaks kõiki JWT algoritme. Seda vähetõenäoliseks, kuid siiski võimalikuks juhuks, kui RS256-s peaks avastatama turvanõrkus, mis tingib algoritmi vahetamise.

Allkirja kontrollimisel tuleb kasutada TARA avalikku allkirjavõtit (edaspidi “võti”). Võtme saate võtmeväljastuse otspunktist (vt allpool jaotis “Otspunktid”).

Võti on stabiilne. Vahetame võtit vastavalt turvasoovitustele, mitte sagedamini kui 2-3 aasta tagant. Kuid ei ole välistatud erakorraline võtmevahetus võtme korrumpeerumise korral.

Võtmel on identifikaator (kid). Võtmeidentifikaatorite osas järgime OpenID Connect ja OAuth 2.0 soovitatud praktikat, mis teeb võimalikuks võtmevahetuse ilma teenuse katkestuseta.

Võtmevahetusel (väga harv ja erakordne sündmus) on lühikese perioodi (5-10 min) jooksul võtmeväljastuse otspunktist nähtavad kaks võtit, kumbki oma identifikaatoriga. Muul ajal on otspunktis üksainus võti.

Näiteks praegune (märts 2019) võtme kid, kui vaatate võtmeväljastuse otspunktist https://tara.ria.ee/oidc/jwks, on a8ff37. Kui võtame kasutusele uue võtme, siis uuel võtmel saab olema teine kid.

Identsustõendi päringu vastuses väljastab TARA klientrakendusele ka kid (JWT päise (header) element kid). See kid osutab võtmele, mida peate väljastatud tõendi allkirja kontrollimisel kasutama.

Soovitame võtit puhverdada, kuna see vähendab TARA serveri poole tehtavate päringute arvu. Kuid aktsepteeritav on ka võtme pärimine igas autentimises.

Otstarbekas on puhverdada kid koos võtmega (võti ise esitatakse väärtuste n ja e paarina).

Identsustõendi saamisel peab klientrakendus kontrollima, kas saab kasutada puhverdatud võtit. Kui TARA saatis identsustõendis kid väärtuse, millele vastavat võtit puhvris ei ole, siis tuleb puhvrit uuendada, s.t pärida võtmeväljastuse otspunktist uus võti.

Ülalesitatu teostamist võib mõjutada, kas liidestate TARA-ga “karbitoodet”, üritate hakkama saada mõne OpenID Connect teegi seadistamisega või programmeerite liidestuse ise. Teegid ja karbitooted ei tarvitse puhverdamist toetada.

Võtmeväljastuse otspunkti usaldamine. Klientrakendus teeb HTTPS päringuid TARA serverile, identsustõendi väljastamise ja võtmeväljastuse otspunktide vastu. Klientrakendus peab kontrollima TARA serveri sertifikaati (domeenid tara.ria.ee ja tara-test.ria.ee). Serdid nendele domeenidele on välja antud DigiCert poolt. Klientrakenduses tuleb seetõttu kas DigiCert juursert või TARA sert seada usaldusankruks.

Tõendi väljaandja kontrollimine. Identsustõendi elemendi iss väärtus peab olema https://tara-test.ria.ee (TARA testkeskkonna puhul) või https://tara.ria.ee (TARA toodangukeskkonna puhul).

Tõendi adressaadi kontrollimine. Klientrakendus peab kontrollima, et saadud tõend on välja antud just temale. Selleks veenduda, et identsustõendi elemendi aud väärtus ühtib klientrakendusele registreerimisel väljaantud kliendinimega (Client ID).

Tõendi ajalise kehtivuse kontrollimine. Kontrollitakse kolme identsustõendis sisalduva elemendi abil - iat, nbf, exp. Klientrakendus kasutab kontrollimisel oma kellaaega. Kontrollida tuleks, et:

1) “not before” ajamoment on kätte jõudnud:

nbf <= jooksev_aeg + kellade_lubatud_erinevus

2) “expired” ajamoment ei ole kätte jõudnud:

exp > jooksev_aeg - kellade_lubatud_erinevus.

kellade_lubatud_erinevus väärtus valida ise. Need kontrollid on vajaliku rünnete ja sassiminekute vältimiseks.

TARA põhimõte on, et identsustõendile tuleb järgi tulla kohe, 30 sekundi jooksul. Selle aja ületamisel identsustõendit ei väljastatagi.

Autentimismeetodi kontrollimine

Juhul kui kasutusel on autentimismeetodite valikuline kuvamine (vt jaotis 4.1.3 Autentimismeetodite valikuline kasutus), peab identsustõendis veenduma, et identsustõendi amr väites (authentication method reference) toodud autentimismeetod on lubatud. Vastasel juhul võetakse vahendajaründe risk, kus autentimispäringu scope parameetri manipuleerimise läbi on võimalik kasutajal autentida meetodiga, mis pole liidestuja süsteemis aktsepteeritav (nt ID-kaardiga autentimise asemel kasutatakse pangalinke või Smart-ID-d).

Näide: Kui autentimispäringus on scope parameetris määratud ainult ID-kaart, tuleb veenduda, et identsustõendi amr väide sisaldaks koodi idcard (koodide nimekiri on toodud jaotises 4.3.1 Identsustõend).

Minimaalse lubatud eIDAS autentimistaseme kontrollimine

Välistamaks ligipääsu soovitust madalama turvalisusastmega ülepiirilistele autentimisvahenditele, peab ülepiirilise autentimise korral kontrollima, et identsustõendi acr väites esitatud autentimistase ei oleks väiksem minimaalsest lubatud autentimistasemest (loe autentimistasemete kohta siit).

Näiteks, kui liidestuja soovib kasutada vaid kõrge eIDAS autentimistasemega autentimisvahendeid ja täpsustab acr_values parameetris high väärtuse, tohib aktsepteerida ainult identsustõendeid, mille acr väite väärtus on high.

Juhul kui autentimispäringus eIDAS autentimistaset acr_values parameetri abil ei täpsustatud, peab identsustõendis olev väärtus olema substantial või high.

Seansi loomine. Identsustõendi eduka kontrollimise järel loob klientrakendus kasutajaga seansi (“logib kasutaja sisse”). Seansi loomine ja pidamine on klientrakenduse kohustus. Kuidas seda teha, ei ole enam autentimisteenuse TARA skoobis.

Märkus. Tavaliselt peetakse veebirakendusega seanssi küpsises hoitava seansitõendi (session token) abil. Seansitõend võib olla juhusõneline (opaque) või veebitõend (JWT). Vt lähemalt Seansihaldus. Identsustõend ei sobi otseselt seansitõendiks, sest identsustõendi kehtivusaeg väljendab tõendi väljastamise perioodi, mitte seansi kehtivusperioodi. Küll aga saab klientrakendus seansitõendi koostada identsustõendi põhjal, valides seansi sobiva kehtivusaja.

5.2 Võltspäringuründe vastane kaitse

Klientrakenduses tuleb rakendada võltspäringuründe (cross-site request forgery, CSRF) vastaseid kaitsemeetmeid. Seda tehakse turvakoodide state ja nonce abil. state kasutamine on kohustuslik; nonce kasutamine on vabatahtlik. Kirjeldame state kasutamise protseduuri, kasutades klientrakenduses seatud küpsist (sellisel juhul ei pea klientrakendus saadetud state parameetri väärtust ise meeles pidama).

Turvakoodi state kasutatakse autentimispäringule järgneva tagasisuunamispäringu võltsimise vastu. Klientrakenduses tuleb teostada järgmised sammud:

1 Genereerida juhusõne, näiteks pikkusega 16 tärki: XoD2LIie4KZRgmyc (tähistame R).

2 Arvutada juhusõnest R räsi H = hash(R), näiteks SHA256 räsialgoritmiga ja teisendades tulemuse Base64 vormingusse: vCg0HahTdjiYZsI+yxsuhm/0BJNDgvVkT6BAFNU394A=.

3 Seada vahetult enne autentimispäringu tegemist klientrakenduse domeenile küpsis, mille väärtuseks juhusõne R.

Set-Cookie ETEENUS=XoD2LIie4KZRgmyc; HttpOnly,

kus ETEENUS on vabalt valitud küpsisenimi. Küpsisele tuleb rakendada atribuuti HttpOnly.

4 Seada TARA autentimispäringu tegemisel p 2 arvutatud räsi parameetri state väärtuseks:

GET ... state=vCg0HahTdjiYZsI+yxsuhm/0BJNDgvVkT6BAFNU394A=

Tagasisuunamispäringu töötlemisel peab klientrakendus tegema järgmist:

5 Võtab päringuga tuleva küpsise ETEENUS väärtuse (tagasisuunamispäringuga saadetakse kasutaja kaks asja: kasutaja brauserist juhusõne küpsisena ja juhusõnest arvutatud räsiväärtus state parameetris).

6 Arvutab küpsise väärtusest räsi ja teisendab base64 kodeeringusse.

7 Kontrollib, et räsi ühtib tagasisuunamispäringus tagasipeegeldatava state väärtusega.

Tagasisuunamispäringut tohib aktsepteerida ainult ülalkirjeldatud kontrolli õnnestumisel.

Kirjeldatud protseduuris on võtmetähtsusega väärtuse state sidumine sessiooniga. Seda tehakse küpsise abil. (See on autentimise ajutine sessioon. Töösessiooni moodustab klientrakendus pärast autentimise edukat lõpuleviimist).

Täiendav teave: OpenID Connect protokollis kahjuks ei ole teema selgelt esitatud. Mõningast teavet saab soovi korral mitteametlikust dokumendist OpenID Connect Basic Client Implementer’s Guide 1.0, jaotis “2.1.1.1 Request Parameters”.

Soovi korral võite veel tutvuda ründe (ja kaitse) detailse seletusega: Võltspäringurünne ja kaitse selle vastu.

5.3 Logimine

Logimine peab võimaldama rekonstrueerida TARA ja klientrakenduse suhtluse käigu TARA iga kasutuse jaoks. Selleks tuleb nii TARA kui ka klientrakenduse poolel logida kõik päringud ja päringute vastused: autentimispäring, tagasisuunamispäring ja identsustõendipäring. Kuna edastatavad andmemahud ei ole suured, siis tuleb logida nii URL kui ka identsustõend täielikul kujul. Logide säilitamistähtaja määramisel arvestada klientrakenduse olulisust. Orientiiriks pakume 1..7 aastat. Probleemide lahendamiseks pöördumisel palume esitada väljavõte logist (mis päringud TARA poole saadeti? mis saadi vastuseks?).

6 Otspunktid ja aegumisajad

Testteenus

otspunkt URL
teenuseteave (server discovery) https://tara-test.ria.ee/oidc/.well-known/openid-configuration
teenuse avalik allkirjastamisvõti https://tara-test.ria.ee/oidc/jwks
klientrakenduse registreerimine dünaamilist registreerimist ei toetata, registreerimine staatiliselt, help@ria.ee kaudu
autentimine (authorization) https://tara-test.ria.ee/oidc/authorize
tõendiväljastus (token) https://tara-test.ria.ee/oidc/token

Toodanguteenus

otspunkt URL
teenuseteave (server discovery) https://tara.ria.ee/oidc/.well-known/openid-configuration
teenuse avalik allkirjastamisvõti https://tara.ria.ee/oidc/jwks
klientrakenduse registreerimine dünaamilist registreerimist ei toetata, registreerimine staatiliselt, help@ria.ee kaudu
autentimine (authorization) https://tara.ria.ee/oidc/authorize
tõendiväljastus (token) https://tara.ria.ee/oidc/token

Aegumisajad (timeout)

aegumisaeg väärtus märkus
TARA seansi aegumisag 30 min TARA server loob autentimise läbiviimiseks TARAsse saabuva kasutajaga oma seansi. Kui kasutaja TARA esilehel midagi ei tee, siis 30 min järel seanss aegub. TARA seanssi ei tohi segi ajada autentimise järel klientrakenduse ja kasutaja vahel loodava seansiga.
SSL/TLS kätluse aegumisaeg 25 s Omab tähtsust ID-kaardiga autentimisel. Kasutaja peab 25 s jooksul jõudma PIN1 sisestada. Selle aja ületamisel turvalisuse kaalutlustel autentimine katkestatakse.
OAuth volituskoodi aegumisaeg 30 s Klientrakendus peab volituskoodi (authorization code) abil identsustõendi välja lunastama 30 s jooksul.
identsustõendi (ja OAuth juurdepääsutõendi (access token)) aegumisaeg 10 min Identsustõendis on märgitud tõendi aegumise aeg. Turvalisuse kaalutlustel on tõendi kehtivuse periood seatud lühikeseks (10 min). Klientrakendus ei tohi aegunud tõendit kasutada. Märgime, et identsustõend üldjuhul ei sobi klientrakenduse ja kasutaja vahelise seansi tõendiks. Kui klientrakendus soovib veebitõendi (JWT) vormingus seansitõendit kasutada, siis peaks ta looma identsustõendi alusel uue tõendi.

7 Soovitusi liidestajale

TARA-ga liidestamine on lihtne. Siiski on vaja töid kavandada ja hoolikalt teostada.

Liidestuja peab erilist tähelepanu pöörama, et kõik protokollikohased kontrollid saaksid tehtud - turvaelemendi state ja kui kasutatakse, siis ka nonce kontroll, identsustõendi kontroll jm. Vt ID token validation [Core].

Liidestamise protsess näeb välja järgmine.

Asutus peaks välja selgitama, kas ja millistes oma e-teenustes soovib TARA kasutada. Selleks tuleks tutvuda TARA ärikirjeldusega, teenustaseme leppega (SLA-ga), käesoleva tehnilise kirjeldusega. Võib heita pilgu teenuse teekaardile. Vajadusel pidada nõu RIA-ga, help@ria.ee.

Seejärel kavandada ja teostada teenuse kasutamiseks vajalik arendustöö - klientrakenduse täiendamine OpenID Connect protokolli kohase klientkomponendiga, sh testimine. Hinnanguline töömaht: kogenud arendajal u 2 päeva; kui OpenID Connect-i pole varem teinud, siis 2 nädalat. Aluseks käesolev tehniline kirjeldus

Arenduse valmides tuleb liidest testida. Selleks kasutatakse TARA testteenust. Asutus esitab taotluse testteenusega liitumiseks. Taotluse võib esitada juba enne arenduse algust. Taotluses teatab asutus:

Taotlus esitatakse ja edasine suhtlus teenuse haldamisel käib läbi RIA kasutajatoe, help@ria.ee. Vt lähemalt RIA autentimisteenuste lehel.

RIA, rahuldades taotluse:

Järgneb liidestuse testimine. RIA abistab siin võimalike probleemide lahendamisel. Testimise kohta vt lähemalt: Testimine.

Tasub pilk heita eneseabile.

Liitumine TARA toodanguteenusega. Eduka testimise järel asutus esitab taotluse toodanguteenuse avamiseks klientrakendusele. Taotluses näidatakse klientrakenduse toodanguversiooni tagasisuunamis-URL (redirect_uri), OpenID Connect protokolli kohaselt jm andmed

RIA, rahuldades taotluse, väljastab asutusele klientrakenduse toodanguversiooni salasõna client_secret ja avab asutuse klientrakenduse toodanguversioonile juurdepääsu toodanguteenusele.

Muutelugu

Versioon, kuupäev Muudatus
1.12, 27.04.2020 Parandus ja täpsustus võltspäringuründe vastase kaitse kirjelduses.
1.11, 29.01.2020 Täpsustatud piiriülese autentimise kirjeldust.
1.10, 16.01.2020 Täpsustatud identsustõendi vormingu kirjeldust.
1.9, 21.11.2019 Lisatud skoobid eidas:country:xx.
1.8, 20.05.2019 Täpsustatud identsustõendi kontrolle acr ja amr väidete osas.
1.7, 07.05.2019 Täpsustatud autentimisprotsessiga seotud olulised aegumisajad.
1.6, 02.04.2019 Täpsustatud atribuutide tagastamist ülepiirilise autentimise korral. Täpsustatud väidete state ja nonce kirjeldusi identsustõendis.
1.5, 21.03.2019 Täpsemalt kirjeldatud identsustõendi allkirja kontrollimist
1.4, 18.03.2019 Täpsustatud tagasisuunamispäringu kirjeldust vea korral.
1.3, 21.02.2019 Lisatud kasutajainfopäringu kirjeldus.
1.2, 01.02.2019 Autentimismeetodite valikuline kasutus scope parameetri abil.
1.1, 29.11.2018 Täpsustused autentimispäringu parameetri osas (redirect_uri).
1.0, 03.10.2018 Eemaldatud Danske pank autentimismeetodite toe koosseisust
0.9, 18.09.2018 Eemaldatud mobiilinumber identsustõendi koosseisust
0.8, 18.06.2018 Täiendused seoses Smart-ID toega.
0.7, 24.05.2018 Täiendused seoses pangalinkide toega.
0.6, 22.04.2018 Täiendatud autentimisvoo tehnilist kirjeldust. Struktuuri parendusi
0.5, 16.04.2018 Translitereerimise täpsustused; võltspäringu vastane kaitse üksikasjalikumalt kirjeldatud; täpsemalt kirjeldatud identsustõendi kontrollimine; lisatud skoop eidasonly
0.4, 30.01.2018 Translitereerimise täiendused piiriülese autentimise korral (eIDAS)
0.3, 30.01.2018 Lisatud piiriülene autentimine (eIDAS)
0.2, 28.11.2017 Lisatud ID-kaardiga autentimine
0.1, 10.10.2017 Mobiil-ID-ga autentimine.

Riigi Infosüsteemi Amet · 2017-2019 · https://github.com/e-gov/TARA-Doku